Zakres usług

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie:

 1. Uzgadnianie dokumentacji projektowej obiektów pod względem ochrony przeciwpożarowej.
 2. Uzgadnianie dokumentacji projektowej instalacji przeciwpożarowych.
 3. Projektowanie instalacji przeciwpożarowych, takich jak:
  • systemy sygnalizacji pożarowej
  • dźwiękowe systemy ostrzegawcze,
  • systemy oddymiania i zabezpieczenia przed zadymieniem
  • urządzenia tryskaczowe
  • instalacja hydrantowa
  • oświetlenie awaryjne
  • oznakowanie ewakuacyjne
 4. Weryfikacja dokumentacji projektowej.
 5. Symulacje CFD (komputerowe symulacje oddymiania).
 6. Nadzór inwestycyjny wraz z przygotowaniem inwestycji do odbioru przed przystąpieniem do eksploatacji.
 7. Opracowanie ekspertyz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym w zakresie odstępstw od obecnie obowiązujących przepisów.
 8. Ocena zagrożenia wybuchem.
 9. Opracowanie scenariuszy pożarowych.
 10. Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
 11. Opiniowanie rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 12. Doradztwo techniczne i konsultacje w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 13. Wykonywanie zadań audytowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 14. Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy.
 15. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych w firmach i instytucjach.
 16. Wyposażenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy.
 17. Konserwacja (montaż) instalacji:
  • Systemy Sygnalizacji Pożaru
  • Systemy oddymiania i zabezpieczenia przed zadymieniem
  • Instalacja hydrantowa
  • Oświetlenie awaryjne oraz przeciwpożarowe wyłączniki prądu
 18. Okresowe przeglądy techniczne gaśnic i hydrantów.
 19. Operaty przeciwpożarowe dla obiektów i miejsc magazynowania i przetwarzania odpadów (zgodnie z wymogami znowelizowanej Ustawy o odpadach)
 20. Sprzedaż sprzętu:
  • Gaśnice
  • Hydranty wewnętrzne, zewnętrzne
  • Szafki hydrantowe, na gaśnicę
  • Znaki ewakuacyjne, p.poż, bhp
  • Instrukcje p.poż, bhp
  • Armatura pożarnicza (węże, prądownice itp.)
  • Czujniki tlenku węgla, dymowe.
  • Elementy wchodzące w skład Systemów Sygnalizacji Pożaru, Systemów Oddymiania, (centrale, czujki, okna, klapy dymowe, przyciski itp.)